Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy

Realizacja

W trakcie realizacji projektu PRO-PERCH przeprowadzonych zostanie szereg prac badawczo-rozwojowych niezbędnych do opracowania efektywnej i zarazem unikatowej w skali europejskiej technologii wychowu okonia (Perca fluviatilis L.) w zintensyfikowanym stawowym systemie hodowlanym (ZSSH) opartym o integrację intensywnych oraz semi-intensywnych technologii produkcji ryb. Zaplanowane prace badawczo-rozwojowe realizowane będą przez pracowników konsorcjum badawczego składającego się z trzech jednostek naukowych tj.: Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W realizacji badań uczestniczyć będą także pracownicy Zakładu Biologii Gamet i Zarodka Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Realizacja zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych będzie przebiegać w ramach sześciu zadań, których wyszczególnienie poza osiągnieciem celu operacji uwzględnia także posiadaną infrastrukturę badawczą oraz niezbędne kompetencje i doświadczenie pracowników każdej z wymienionych jednostek naukowych. Przewiduje się również ścisłą współpracę między jednostkami w zakresie realizacji poszczególnych prac eksperymentalnych i analitycznych.

Zadanie nr 1. Opracowanie technologii pozasezonowej produkcji narybku okonia

Zadanie nr 2. Opracowanie efektywnych receptur pasz komponowanych dla okonia

Zadanie nr 3. Opracowanie modelowego systemu recyrkulowanego do intensywnej pozasezonowej produkcji materiału zarybieniowego okonia

Zadanie nr 4. Opracowanie technologii produkcji okonia handlowego w zintensyfikowanym stawowym systemie hodowlanym (ZSSH)

Zadanie nr 5. Analiza społeczno-ekonomiczna i środowiskowa przedsięwzięcia i produktu

Zadanie nr 6. Promocja, podnoszenie stanu wiedzy i upowszechnianie wyników realizacji projektu

Przewidywanym efektem realizowanego projektu PRO-PERCH jest opracowanie kompleksowej zintensyfikowanej technologii produkcji okonia europejskiego opartej na integracji wychowu narybku w RAS oraz tuczu ryby handlowej w odpowiednio zmodyfikowanych stawach ziemnych. Opracowanie kompleksowej technologii obejmuje:

  • opracowanie technologii wychowu narybku okonia (o minimalnej masie 5 g) uzyskanego w wyniku przeprowadzenia rozrodu poza naturalnym sezonem rozrodczym w oparciu o stada tarłowe tego gatunku utrzymywane w stawach ziemnych;
  • opracowanie projektów oraz walidację modelowych systemów RAS służących do intensywnego wychowu narybku okonia;
  • opracowanie projektu oraz założeń technologicznych związanych z technologią tuczu monokultury okonia w stawach ziemnych.

Ponadto, w ramach projektu planuje się przeprowadzenie analizy mikro- i makroekonomicznej dla proponowanej technologii produkcji okonia oraz określenie jej wpływu na środowisko przy użyciu metodyki LCA. Dodatkowo w trakcie trwania operacji zaplanowano szereg akcji promującej transfer i upowszechnianie wiedzy związanej z innowacyjną technologią produkcji okonia w oparciu o zintegrowane systemy hodowlane.