Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy

O projekcie

Tytuł operacji: Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia Perca fluviatilis.

Operacja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Projekt realizowany jest w ramach działania Innowacje, Priorytetu 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

Umowa o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 zawarta została w dniu 13 listopada 2020 roku.

Skład konsorcjum badawczego:

  • Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie,
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W realizacji badań uczestniczyć będą także pracownicy Zakładu Biologii Gamet i Zarodka Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Kwota dofinansowania: 5 961 988,86 PLN.

Okres realizacji operacji: 2020-2023.

Akronim operacji: PRO-PERCH